De stedenbouwkundige component werd geweigerd
U hebt 30 dagen vanaf ontvangst van de beslissing om beroep aan te tekenen bij de regering.

Als u gehoord wilt worden om uw argumenten toe te lichten, is het noodzakelijk om dit in het bezwaarschrift te vermelden.

Het stedenbouwkundig college, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, brengt binnen de 75 dagen na aantekenen van het beroep advies uit over het dossier (deze termijn kan worden verlengd in geval van bijzondere publiciteitsmaatregelen en/of adviezen van andere instanties).

De regering deelt zijn beslissing mee binnen de 60 dagen na verzending van het advies van het Stedenbouwkundig College of, bij gebrek aan kennisgeving, van het verstrijken van de adviestermijn.

Indien de Regering zijn beslissing niet tijdig meedeelt, is het dan mogelijk om per aangetekende brief een rappel te sturen.

Als de regering niet binnen 30 dagen na deze rappel reageert?
Het advies van het Stedenbouwkundig college vervangt de beslissing of Bij ontstentenis van een dergelijke kennisgeving wordt de bestreden beslissing bevestigd. Als u niet tevreden bent met de beslissing die in hoger beroep is genomen, kan binnen de 60 dagen na kennisgeving van de beslissing van de regering een verzoekschrift worden gericht aan de Raad van State.

Bij ontstentenis van een besluit van de regering moet het verzoek binnen 60 dagen na het verstrijken van de rappeltermijn van 30 dagen worden verzonden en worden ingediend tegen:
 • Ofwel het advies van het Stedenbouwkundig College dat als beslissing geldt
 • Of, bij gebrek aan een advies:
  • tegen de beslissing van de gemeente of tegen de beslissing van de gedelegeerd ambtenaar; of
  • tegen de stilzwijgende weigering van de gedelegeerde ambtenaar bij gebrek aan een beslissing van zijn kant na de doorverwijzing
De milieucomponent werd geweigerd
U heeft 30 dagen vanaf de ontvangst van de beslissing om in beroep te gaan bij het Milieucollege.

Miliecollege,
Arcadia Gebouw
Kunstberg, 10-13
1000 Brussel


Als u door het Milieucollege wil worden gehoord om uw argumenten toe te lichten, is het noodzakelijk om dit in het bezwaarschrift te vermelden.

Het college stelt u binnen de 60 dagen (als er geen hoorzitting is ) of binnen de 75 dagen (als er een hoorzitting is) in kennis van haar beslissing.

Als u niet binnen de voorgeschreven tijd een reactie ontvangt, wordt de beslissing die u aanvocht bevestigd.

Als het Milieucollege de beslissing bevestigt dat u aanvecht, niet binnen de voorgeschreven termijn reageert of als u het nog steeds niet eens bent met de nieuwe beslissing, kunt u binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing van het college in beroep gaan bij de regering.

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ter attentie van de Minister van Leefmilieu
Botanisch gebouw
Sint-Lazaruslaan, 10
1210 Brussel


De overheid stelt u binnen de 60 dagen (als er geen hoorzitting is ) of binnen de 75 dagen (als er een hoorzitting is) in kennis van zijn beslissing.

Als u niet binnen de gestelde termijn een reactie ontvangt, kunt u per aangetekende brief een rappel sturen naar de Regering.

Als u niet binnen de 30 dagen een antwoord ontvangt, wordt de bestreden beslissing bevestigd. Als u niet tevreden bent met de beslissing die in hoger beroep is genomen, kan u binnen de 60 dagen na kennisgeving van de beslissing van de regering een verzoekschrift richten aan de Raad van State.

Bij ontstentenis van een beslissing van de Regering moet het verzoek binnen 60 dagen na het verstrijken van de rappeltermijn van 30 dagen worden verzonden en worden ingediend tegen:
 • Ofwel het advies van het Milieucollege dat als beslissing geldt
 • Of, bij gebrek aan een adviesw:
  • tegen de beslissing van Leefmilieu Brussel; of
  • tegen de stilzwijgende weigering van Leefmilieu Brussel bij gebrek aan een beslissing van hun kant.
Ceci vous intéressera aussi :
Liens utiles
Nos bureaux
Avenue Louise 500,
1050 Bruxelles
info@exconflicto.be
Plan d'accès