Arbitrage
Wat is Arbitrage?
Partijen die een geschil hebben, kunnen overeenkomen om een beroep te doen op een “scheidsgerecht”. Dat biedt de partijen de mogelijkheid om hun geschil niet door de rechtbanken van de rechterlijke orde te laten oplossen, maar door één of meerdere door de partijen gekozen en vergoede arbiters en dit op een vertrouwelijke manier.

Arbitrage is nuttig en wordt vooral gekozen voor erg technische onderwerpen (bvb bouwdossiers of IT) of internationale geschillen omdat de gekozen arbiters experten in die materies zullen zijn.

Het scheidsgerecht doet een arbitrale uitspraak na de partijen gehoord te hebben en de meegedeelde stukken van het dossier te hebben bestudeerd.

De regeling van een geschil door arbitrage is enkel mogelijk met de toestemming van de betrokken partijen. Ofwel bevat het contract waarover het geschil gaat reeds een arbitrage clausule ofwel dienen partijen een afzonderlijke arbitrage overeenkomst te ondertekenen die gee twijfel mag laten over de wens van de partijen om hun geschil aan arbitrage voor te leggen.

De arbitrale uitspraak van het scheidsgerecht is, net zoals een vonnis, bindend voor de partijen.

Het verloop van de arbitrage wordt beschreven in het Gerechtelijk Wetboek.

Het scheidsgerecht doet schriftelijk uitspraak, na de partijen gehoord te hebben.

De arbitrale uitspraak moet met redenen omkleed en door de arbiters ondertekend worden. Ze is dus bindend voor de partijen.

Om gedwongen te kunnen worden uitgevoerd, moet de arbitrale uitspraak uitvoerbaar gemaakt worden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Dat is de zogenaamde exequaturprocedure.

Er kan enkel hoger beroep worden aangetekend tegen een arbitrale uitspraak als de mogelijkheid daartoe voorzien is in de arbitrage-overeenkomst
Verschillende organisaties organiseren abitrageprocedures. Dit heeft als groot voordeel dat er een reglement bestaat dat de regels duidelijk vastlegt, dat de arbiter(s) door deze organisatie worden aangeduid en de procedure wordt gecoordineerd.

Een voorbeeld van dergelijke organisatie is de Kamer van Koophandel Brussel
En dus?
Kijk even na of uw contract een arbitrageclausule bevat (meestal éénn van de laatste clausules van het contract). Als dit het geval is, schrijf dan naar de vermelde instelling, zelfs als de andere partij geen arbitrage wil. Is er geen organisatie aangesteld? Schrijf dan sowieso naar de andere partij dat u een arbitrage wenst en de aanstelling van een arbiter (of meerdere).

Mocht het geschil zeer complex zijn of heeft u snel een bindende beslissing nodig, biedt dan aan de andere partij de mogelijkheid om een beroep te doen op arbitrage zelfs als er geen contractuele clausule voorzien is.

De partijen kunnen uiteraard ook overeenkomen om geen beroep te doen op arbitrage, zelfs al voorziet het contract een clausule.
Meer weten?
Iedere betwisting betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst zal worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van de arbitragedienst van de Kamer van Koophandel Brussel
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken