Voor klasse-ID en tijdelijke installaties
Indien binnen de gestelde termijn geen beslissing wordt meegedeeld, kunt u per aangetekend schrijven een herinnering sturen naar de bevoegde autoriteit.

Indien de aanvrager bij het verstrijken van een nieuwe termijn van tien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de aangetekende rappelbrief wordt verzonden, geen beslissing heeft ontvangen, wordt de vergunning geacht te zijn geweigerd.

U heeft vanaf het verstrijken van deze termijn van tien dagen een termijn van 30 dagen om beroep aan te tekenen bij het Milieucollege.

MilieuCollege,
Arcadia Gebouw,
Kunstberg, 10-13,
1000 Brussel


Als u door het Milieucollege wilt worden gehoord om uw argumenten toe te lichten, is het noodzakelijk om dit in het bezwaarschrift te vermelden.

Het college stelt u binnen de 60 dagen (als er geen hoorzitting is ) of binnen de 75 dagen (als er een hoorzitting is) in kennis van haar beslissing.

Als u niet binnen de voorgeschreven tijd een reactie ontvangt, wordt de beslissing die u aanvocht bevestigd.

Als het Milieucollege de beslissing bevestigt dat u aanvecht, niet binnen de voorgeschreven termijn reageert of als u het nog steeds niet eens bent met de nieuw beslissing, kunt u binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing van het college in beroep gaan bij de regering.

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ter attentie van de Minister van Leefmilieu
Botanisch gebouw
Sint-Lazaruslaan, 10
1210 Brussel


De Regering stelt u binnen de 60 dagen (als er geen hoorzitting is ) of binnen de 75 dagen (als er een hoorzitting is) in kennis van zijn beslissing.

Als u niet binnen de gestelde termijn een reactie ontvangt, kunt u per aangetekende brief een herinnering sturen naar de Regering. Als u niet binnen de 30 dagen een antwoord ontvangt, wordt de aangevochten beslissing bevestigd.
Niet tevreden ?
Als u niet tevreden bent met de beslissing die in hoger beroep is genomen, kan binnen de 60 dagen na kennisgeving van de beslissing van de regering een verzoekschrift worden gericht aan de Raad van State.

Bij ontstentenis van een besluit van de regering moet het verzoek binnen 60 dagen na het verstrijken van de rappeltermijn van 30 dagen worden verzonden en worden ingediend tegen:
  • Ofwel het advies van het Milieucollege dat als beslissing geldt
  • Of, bij gebrek aan een advies:
    • tegen de beslissing van Leefmilieu Brussel; of
    • tegen de stilzwijgende weigering van Leefmilieu Brussel bij gebrek aan een beslissing van hun kant.
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken