De gemeente (het college van burgemeesters en schepenen) of het Gewest (de gedelegeerde ambtenaar) heeft niet binnen de termijn een beslissing genomen (impliciete weigering)
De gemeente is bevoegd om uw dossier te behandelen:
Bij ontstentenis van een beslissing van de gemeente binnen de gestelde termijn (75 dagen wanneer het verzoek geen tussenkomst van de gedelegeerde ambtenaar of bijzondere publiciteitsmaatregelen vereist, 90 dagen wanneer het verzoek de tussenkomst van de gedelegeerde ambtenaar of bijzondere publiciteitsmaatregelen vereist, of 160 dagen wanneer het verzoek zowel de tussenkomst van de gedelegeerde ambtenaar als bijzondere publiciteitsmaatregelen vereist); wordt het verzoek automatisch doorverwezen naar de gedelegeerde ambtenaar.

De gedelegeerde ambtenaar heeft dan 75 dagen (wanneer het verzoek geen speciale publiciteit vereist), 160 dagen (indien het verzoek dergelijke maatregelen vereist) of 450 dagen (indien het verzoek een impactstudie vereist) de tijd om een beslissing te nemen.

Indien de gedelegeerde ambtenaar niet binnen de gestelde termijn een beslissing neemt, wordt de vergunning geacht te zijn geweigerd.

De gedelegeerd ambtenaar is bevoegd om uw dossier te behandelen:

De situatie is hetzelfde als het de gedelegeerde ambtenaar is die aanvankelijk bevoegd was om de aanvraag te behandelen en zijn beslissing niet binnen de termijn heeft genomen: de vergunning wordt geacht te zijn geweigerd.

U beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de impliciete beslissing tot weigering (verstrijken van de termijn waarover de gedelegeerde ambtenaar kan beslissen) om beroep aan te tekenen bij de regering.

Als u gehoord wilt worden om uw argumenten toe te lichten, is het noodzakelijk om dit in de bezwaarschrift te vermelden.

Het stedenbouwkundig college, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, brengt binnen 75 dagen na het aantekenen van het beroep advies uit over het dossier (deze termijn kan worden verlengd in geval van bijzondere publiciteitsmaatregelen en/of adviezen van andere instanties).
De regering deelt haar beslissing mee binnen de 60 dagen na de verzending van het advies van het Stedenbouwkundig College of, bij gebreke aan kennisgeving, van het verstrijken van de adviestermijn.

Indien de Regering haar beslissing niet tijdig meedeelt, is het mogelijk om per aangetekende brief een rappel te sturen.

Als de regering niet binnen de 30 dagen na deze rappel reageert?

Het advies van het Stedenbouwkundig College vervangt de beslissing of Bij ontstentenis van een dergelijke kennisgeving wordt de bestreden beslissing bevestigd.
Niet tevreden ?
Als u niet tevreden bent met de beslissing die in hoger beroep is genomen, kan u binnen de 60 dagen na kennisgeving van de beslissing van de regering een verzoekschrift richten aan de Raad van State.

Bij ontstentenis van een beslissing van de regering moet het verzoek binnen 60 dagen na het verstrijken van de rappeltermijn van 30 dagen worden verzonden en worden ingediend tegen:
  • Ofwel het advies van het Stedenbouwkundig college dat als beslissing geldt
  • Of, bij gebrek aan een advies
    • tegen de beslissing van de gemeente of tegen de beslissing van de gedelegeerd ambtenaar; of
    • tegen de stilzwijgende weigering van de gedelegeerde ambtenaar bij gebrek aan zijn beslissing
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken