De gemeente (het college van burgemeesters en schepenen) of het Gewest (de gedelegeerde ambtenaar) heeft een weigeringsbesluit genomen.
U beschikt over 30 dagen vanaf de ontvangst van de beslissing om beroep aan te tekenen bij de Brusselse Regering.

 • Per aangetekende brief gericht aan de Staatssecretaris voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen, ZenithGebouw, Koning Albert II-laan 37 – 12de verdieping, 1030 Brussel
 • Of per e-mail: beroep-recours@gov.brussels

Als u gehoord wilt worden om uw argumenten toe te lichten, dient u dit in het bezwaarschrift te vermelden.

Het stedenbouwkundig college, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, brengt binnen de 75 dagen na aantekenen van het beroep advies uit over het dossier (deze termijn kan worden verlengd in geval van bijzondere publiciteitsmaatregelen en/of adviezen door instanties).

De regering deelt haar beslissing mee binnen de 60 dagen na verzending van het advies van het Stedenbouwkundig College of, bij gebrek aan kennisgeving, van het verstrijken van de adviestermijn.

Indien de Regering haar beslissing niet tijdig meedeelt, is het mogelijk om per aangetekende brief een herinnering te sturen.

Wat als de regering niet binnen de 30 dagen na deze herinnering reageert?

Het advies van het Stedenbouwkundig College komt in de plaats van een beslissing of Bij ontstentenis van een dergelijke kennisgeving wordt de bestreden beslissing bevestigd.
Niet tevreden ?

Als u niet tevreden bent met de beslissing die in hoger beroep is genomen, kan binnen de 60 dagen na kennisgeving van de beslissing van de regering een verzoekschrift worden gericht aan de Raad van State.

Bij ontstentenis van een besluit van de regering moet het verzoek binnen de 60 dagen na het verstrijken van de rappeltermijn van 30 dagen worden verzonden en worden ingediend tegen:

 • Ofwel het advies van het Stedenbouwkundig college dat als beslissing geldt;
 • Of, bij gebrek aan een advies
  • tegen het besluit van de gemeente of tegen het besluit van de gedelegeerd ambtenaar;
   of
  • tegen de stilzwijgende weigering van de gedelegeerde ambtenaar bij gebrek aan zijn beslissing
Dit zal u ook interesseren:
Nuttige links
Onze kantoren
Louizalaan 500,
1050 Brussel
info@exconflicto.be
Ons bereiken